మానసం

అక్షర స్పర్శ

మానసం

భావ సంవేదనం

మానసం

మౌన భాష్యం

మానసం

వాక్య శిల్పం

మానసం

నిశ్శబ్దఘర్షణ

Monday, 15 March 2010

నూతన వధువు


పెళ్లి పందిరిలో నూతన వధువులా చిరు నవ్వులు చిందిస్తూ
శోభన గదిలో కన్నె పిల్లలా సిగ్గులమొగ్గలు పూయిస్తూ..
వస్తున్న సరికొత్త సంవత్సరమా..
కొత్త కోరికలా కళ్యాణమండపం లో
అంతులేని ఆశల పీటలు
నీ కోసం కొలువు తీరి ఉన్నాయిలే..

వడివడిగా పరుగులిడే నిత్య యవ్వనుడు
ఆ కాలపురుషుడే నీ వరుడమ్మా...
ఎన్నడు ఆగక అలుపే ఎరగక గిర్రున తిరిగే
కాలచక్రమే పూజారి
గతవత్సరపు వెలుగు నీడలే
జలతారు పరదాలు
ఎన్నో కోరికలే సన్నాయి మేళాలు
ఎనలేని ఆశలెన్నో ఈ పెళ్ళికి బాజాలు
గతకాలపు తీపిగురుతులే మామిడి తోరణాలు.

నిముషాలన్నీ కలసి నుదుటిన బాసికమై
ప్రతి క్షణమూ నీ పెళ్లి సందడియై
ప్రజలందరి ఆనందం అక్షింతల జల్లై
ప్రతి ఒక్కరి శుభాకాంక్షలూ పెళ్లి కానుకలై
ఆరు రుతువులూ ఆహుతులై
చేదుఘటనలే అగ్ని హోత్రమై
తీపివార్తలే పెళ్లి విందుగా
కొంగుముడి పడుతుందీ కాలపురుషుని ధర్మపత్నిగా