మానసం

అక్షర స్పర్శ

మానసం

భావ సంవేదనం

మానసం

మౌన భాష్యం

మానసం

వాక్య శిల్పం

మానసం

నిశ్శబ్దఘర్షణ

Tuesday, 23 July 2013

వెన్నెల కుసుమం - 7

పూల లోని కమ్మదనం, తేనెలోని తియ్యదనం కలబోసుకుని కృష్ణవేణిలా గలగల లాడుతూ గోదావరమ్మ లా పరువళ్ళు తొక్కుతూ ఉన్న సౌందర్యం నీది.
కస్తూరికి పరిమళం నీవేనేమో... చందనాది పరిమళాలు నిన్ను తాకి మురిసేనేమో. పిల్ల గాలి తిమ్మెరలు, తొలకరి చిరుజల్లులు నిన్ను తాకి పరవశిస్తాయేమో.

నీ పరిచయం ఒక పరిమళం
నీ కొనచూపే ఒక పరవశం
నీ ప్రతిచర్యా సుమనోహరం
నీ చిరునవ్వే చిరుకుసుమం
నా ప్రతిక్షణం నీ కంకితం
నా ఊహలే నీకు ఉయ్యాల
నా తలపులే నీకు జంపాల
నా హృదయమే నీకు నీరాజనం
నీ పరిచయం ఒక పులకింత
నీ సాన్నిహిత్యం ఒక సుమనోహరం
నీ తలపే తృళ్ళింత
నీ ధ్యాసే ధ్యానమిపుడు
నీ ఊహే ఊరడింపు


నా ఎద లోయల్లోని మది తలపులని తెరచుకుని వెలుపలికి వచ్చిన  వెలుగు...  నా హృది లో నిండిన నీ రూపుని చూసి పులకించి, ఇక అంతకన్నా వెలుపలికి వెళ్ళటం ఇష్టం లేక మనసుపొరల్లో ఎదో ఒక చోట నిండి ప్రతిక్షణం నిన్నే చూస్తూ పవిత్రమైన నవనీతమై నా ఎదలోన పారిజాతమై నిలిచిన ఆ వెలుగుని పంచిన రూపం నీది.