మానసం

అక్షర స్పర్శ

మానసం

భావ సంవేదనం

మానసం

మౌన భాష్యం

మానసం

వాక్య శిల్పం

మానసం

నిశ్శబ్దఘర్షణ

Tuesday, 22 April 2014

జ్ణాపకం

ఏయ్... ఏమిటా సందేహం...?
నేనెప్పుడైనా గుర్తొచ్చానా అంటూ...!
నిజం చెప్పనా...
నువ్వెప్పుడూ గుర్తురాలేదు
అసలెందుకు గుర్తుకొస్తావ్ నువ్వు?
అసలంటూ మర్చిపోతేనే కదా...!
నీవే నేనైపోయిన నాలో
నేనెప్పుడూ నాకు గతమే
నువ్వెప్పుడూ నా వర్తమానమే
నిన్ను కోల్పోతున్న ప్రతి క్షణమూ
చిరంజీవమై నా లోకే ఇంకిపోతుంది