మానసం

అక్షర స్పర్శ

మానసం

భావ సంవేదనం

మానసం

మౌన భాష్యం

మానసం

వాక్య శిల్పం

మానసం

నిశ్శబ్దఘర్షణ

Sunday, 11 June 2017

The Touch

Do you hear her?
All the time she is telling your story

Whole day she is waiting for you
And tries to exhaust your tiredness
Without moving from where she stood,
She listens to you throughout your daily life
And the world's stories
She hides your secrets from the world

She is the witness for your generations
And gathered breaths of your parents
She kisses your childish foot
And Afterwards,
Witnessed when you become steps for your child’s foot
And she is the witness of your life with your sweetheart

She becomes wet for your tears
And joy of your smiles
She shows you like a mirror
And becomes address for your existence
She conceals you from the world's exasperations
And she is with you even in destruction

Look at her and listen to her
She is craving for a whole-hearted touch

Now, do you hear her?
Yes, true…
She is… Your room

Now… Give affectionate,
Warm touches to her
And then, you can hear
Splashes of holy souls
That enlighten your life


Tuesday, 6 June 2017

గ్రామీణం

గాలి పంజరంలో చిక్కుకున్న
నిశ్చల… నీరవ… నిశ్శబ్దం!

నగిషీలు చెక్కబడ్డ హిమ ధ్వనిలో
పేరుకుపోతున్న నిరీక్షణ

ఓ యాత్రికుడా...
ఇది నువ్వు రావాల్సిన సమయం
  
ఈ చిన్ని దీపాన్ని కాపు కాస్తున్న
చిక్కటి చీకటికి  విశ్రాంతినిచ్చే
విద్యుత్తరంగమై
రూపాంతరం చెందే  సకలానివై
ఓ యాత్రికుడా...
ఇది నువ్వు రావాల్సిన సమయం

మహా మౌన స్థితిలో గడ్డకట్టిపోతున్న
చల్లని ధ్వనిని
గోరు వెచ్చగా మేల్కొలిపే గ్రామీణానివై
కాలాన్ని ఆకుపచ్చగా శ్వాసించే
స్వచ్ఛతార్ణవమైన  
మిత్రత్వాన్ని లిఖించాల్సిన పొద్దు ఇది

కంటి రెప్పపై వానబరువునంతా
సీతాకోకచిలుక రెక్కలపైకి
తేలికగా తర్జుమా చేసే
ఏకాంతపు కుంచె చివరి  
నిర్దోషమైన రేఖవై
నిన్ను నిజం చేసుకోవాల్సిన తరుణం