మానసం

అక్షర స్పర్శ

మానసం

భావ సంవేదనం

మానసం

మౌన భాష్యం

మానసం

వాక్య శిల్పం

మానసం

నిశ్శబ్దఘర్షణ

Thursday, 10 August 2017

స్వేచ్ఛ

స్వేచ్ఛ అంతా తమ రెక్కల సత్తువలోనే
ఉందని  తెలుసుకున్న పక్షులని ఆపడానికి
ఎన్ని రెక్కలని కత్తిరించగలవు నువ్వు?


వీలయితే…
ఆ రెక్కలపై నీ కుంచెతో కాస్త రంగులద్దు
తమ స్వేచ్ఛతో పాటే
నీ చిత్రకళనూ లోకమంతా గానవిస్తాయి


మరప్పుడు
కాలమండలమంతా నీ స్వచ్ఛతా చిత్రమే కదా!